สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม ยินดีต้อนรับทุก ๆ ท่าน

 

ทำเนียบบุคลากรใน สกสค.เชียงใหม่

 

 

 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกู้ ช.พ.ค. 3 ล้าน เอกสารคำขอกู้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ผังการยื่นเอกสารคำขอกู้ ณ สกสค.จังหวัด

 

แจ้งข่าวด่วน

การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ของบุคลากรสังกัด

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เปิดรับสมัครได้แล้ว ดังนี้

 

1) เป็นพนักงานหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดการศึกษา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2) เป็นลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 

 

ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พส.

ช.พ.ค.  ช.พ.ส.

ขอรับการช่วยเหลือกรณีประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ (แบบกรอกฯ)

ประกาศผลโครงการครูดีมีทุกวัน ประจำปี 2557

สมาชิก  ช.พ..ค. ระบุผู้มีสิทธิรับเงิน เตรียมเอกสาร

สมาชิก  ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม เตรียมเอกสาร

สมาชิก  ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม เตรียมเอกสาร

ประกาศถอนชื่อสมาชิก  ช.พ..ค.

คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี 2556

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเป็นครูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

ประกวดผลงานครูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น  ปี 2555

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา สกสค. ปี 2555

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ใหม่(8)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ใหม่(7)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ใหม่(6)

ช่วยเหลือครูและบุคลากรประสบภัยสาธารณภัย (1) (2) (3)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ใหม(5)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ใหม่(4)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ใหม่(3)

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่

2 ถนนหัสเสวี  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ติดต่อ webmaster :  KURUCM2011@GMAIL.COM

โทร 0-5321-1681,0-5321-5163

ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

ช.พ.ค.

ช.พ.ส.

 

ดูยอดประจำเดือน คลิก

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

หน่วยงานต้นสังกัดบำนาญ

ธนาณัติ

โอนเงินผ่านธนาคารกุงไทย

ชำระเงินด้วยตนเอง ณ สำนักงาน

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
http://www.ksp.or.th/

กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.moe.go.th

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://www.obec.go.th/

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
http://www.mua.go.th/

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา
http://vmis.vec.go.th/vec/main.php